Algemene Voorwaarden

Identificatie van de eigenaar van de internetsite

De verantwoordelijke uitgever, de beheerder en de eigenaar van deze internetsite is de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, opgericht bij wet van 19 april 2002 houdende rationalisering van de werking en het beheer van Aanbieder, wiens maatschappelijke zetel is gevestigd Belliardstraat 25-33 te 1040 Brussel (Etterbeek), met als ondernemingsnummer BTW BE 0223.967.357, die geregistreerd is in het rechtspersonen register van Brussel, en in rechte vertegenwoordigd wordt door haar gedelegeerd bestuurder, hierna “Jannie Haek”.

Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden gelden voor de internetsite en voor alle verrichtingen die op de internetsite worden uitgevoerd, inbegrepen het online aanbod en de transacties inzake  (sport)weddenschappen. Iedere gebruiker die toegang krijgt tot de internetsite, erop surft, er informatie raadpleegt en er aan de (sport)weddenschappen deelneemt, aanvaardt onderhavige algemene voorwaarden zonder enige beperking.

Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde op de internetsite toegankelijk. Het staat de gebruikers vrij om een exemplaar van de voorwaarden af te drukken en te bewaren.

Onderhavige gebruiksvoorwaarden worden aangeboden in het Nederlands, in het Frans en in het Duits. Geen enkele van deze drie versies heeft enige voorrang op de andere.

Elk gebruik van deze internetsite van de Nationale Loterij impliceert de kennis en de aanvaarding door de gebruikers van de huidige algemene voorwaarden, alsook het Wedreglement voor de Scooore (sport)weddenschappen (hierna: het Wedreglement) (link) en de van kracht zijnde wetgeving, in het bijzonder de regels inzake kansspelen en (sport)weddenschappen.  Meer informatie dienaangaande kan u terugvinden op de internetsite van de kansspelcommissie www.gamingcommission.be

De huidige Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de bepalingen van het Wedreglement indien tussen beide teksten een tegenstrijdigheid zou bestaan.

Definities

Algemene Voorwaarden: De toepasselijke regels omtrent het gebruik van de internetsite en het daarop aangeboden online aanbod van (sport) weddenschappen als aanvulling op de andere reeds toepasselijke bepalingen (vb. het Wedreglement, wettelijke bepalingen…);

Internetsite: De internetpagina’s van scooore.be waarop het online aanbod van (sport)weddenschappen beschikbaar is;

Data: Al wat voorkomt op de Internetsite, zoals onder meer inhouden, gegevens, hyperlinks, citaten, slogans, vermeldingen, databanken, grafieken, statistieken, foto’s, prenten, portretten, afbeeldingen, tekeningen, logo’s, beeldmerken, woordmerken, geluiden, films, animatiereeksen, weergaven, ideeën, concepten, alsook de onderliggende technologie en softwareprogramma’s enz.;

Gebruiker: De Bezoeker van de Internetsite, in voorkomend geval de Kandidaat-Speler of de Speler;

Wetgeving inzake consumentenbescherming: De bepalingen van Boek VI. Wetboek Economisch recht, en alle actualiseringen en wijzigingen daaraan;

Kandidaat-speler: Elkeen die het registratieproces doorloopt met het oog op eventuele toegang tot het interactief aanbod van (sport)weddenschapen van Aanbieder op de Internetsite;

Nationale Loterij: De naamloze vennootschap van, wiens maatschappelijke zetel is gevestigd in de Belliardstraat 25-33 te 1040 BRUSSEL, met als ondernemingsnummer BTW BE , geregistreerd is in het rechtspersonenregister van BRUSSEL, en die in rechte vertegenwoordigd wordt door haar gedelegeerd bestuurder;

Aanbieder: De Nationale Loterij, houdster van de verplichte vergunning voor de inrichting en het aanbod via het internet van (sport)weddenschappen;

Excluded Persons Information System (EPIS): is een elektronisch systeem dat wordt beheerd door de Kansspelcommissie en dat de gegevens van uitgesloten personen bevat.  Bij het aanmaken van een spelersrekening worden de naam, de voornaam en de geboortedatum in dit systeem gecontroleerd om na te gaan of de kandidaat-speler mag worden toegelaten tot de spelen.

Speelrekening: Ook “Spelersrekening”, de elektronische rekening van de Speler waarop de Speelwaarde staat, van waaruit de Speler kan gebruik maken van het online aanbod van (sport)weddenschappen;

Speelwaarde: De elektronische pecuniaire waarde die op de Speelrekening van de Speler staat (storting door de speler en winsten) en die, behoudens uitdrukkelijk vermelde uitzonderingen, uitsluitend bestemd is voor het gebruik in de context van het online aanbod van (sport)weddenschappen (mits het saldo om te spelen toereikend is en geen speellimiet bereikt is);

Beschikbare saldo: De Speelwaarde die door de Speler vrij kan worden aangewend om een deelname te bekomen;

Spelaanbod: Het geheel van interactieve diensten aangeboden door Aanbieder op de internetsite scooore.be, die de Speler kan gebruiken zonder zijn gelijktijdige fysieke aanwezigheid met  een verkoper van de Aanbieder;

Speler: Een individuele meerderjarige fysieke persoon die de volledige registratieprocedure heeft doorlopen en  door Aanbieder geregistreerd is als Speler op haar internetsite scooore.be en die kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en het Wedreglement, deze aanvaardt en als dusdanig gebruik mag maken van het aanbod van (sport)weddenschappen op de Internetsite overeenkomstig de Algemene Voorwaarden, het Wedreglement en de toepasselijke wettelijke bepalingen;

Klacht: Een klacht bij de bevoegde overheden en justitie (politie, parket, kansspelcommissie …), al dan niet met burgerlijke partijstelling vanwege de Aanbieder.

I Algemene toegang tot en gebruik van de internetsite

Persoonsgegevens van de speler

Aanbieder handelt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie hieromtrent, onder meer over uw rechten als Gebruiker/Speler, kan u terugvinden in onze Privacyverklaring.

De Speler verklaart dat alle door hem/haar verstrekte persoonsgegevens in het kader van de registratieprocedure correct zijn. De Kandidaat-speler verklaart geen identiteitsgegevens te hebben uitgevonden, geleend, misbruikt of nagemaakt om als Speler geregistreerd te kunnen worden. De Speler zal na de registratie aan Aanbieder meteen elke wijziging in zijn/haar persoonsgegevens melden.

Deze persoonsgegevens kunnen op elk ogenblik worden gecontroleerd door Aanbieder of door een derde die voor haar optreedt. Controles kunnen worden  met alle beschikbare gegevensbronnen.

In ieder geval wordt een controle uitgevoerd via het EPIS systeem van de Kansspelcommissie, zoals hierboven onder “definities” vermeld.

Mits de Gebruiker, Speler of kandidaat-speler daartoe een toestemming heeft verstrekt aan Aanbieder kunnen desgevallend per elektronische berichten communicaties worden verstuurd in verband met het online aanbod van (sport)weddenschappen, promoties, wedstrijden, etc.

De Speler die zich mogelijks al geregistreerd heeft via de website “e-lotto.be” van de Nationale Loterij verklaart zich in dat geval akkoord met het gebruik van de persoonsgegevens die hij heeft meegedeeld voor de creatie en het gebruik van een spelersrekening op de internetsite www.e-lotto.be, voor het aanmaken door de Nationale Loterij van een spelersrekening op de internetsite www.scooore.be, dit met het oog op de eventuele verdere deelname door de Speler aan de (sport)weddenschappen.  De Speler die zijn nieuwe account op scooore.be niet activeert kan niet langer deelnemen aan het aanbod (sport)weddenschappen van de Nationale Loterij, behoudens wanneer hij een volledig nieuwe spelersrekening aanmaakt op de internetsite www.scooore.be

De Speler verklaart zich desgevallend akkoord met de overdracht van zijn persoonsgegevens door de Nationale Loterij naar een filiaal/dochteronderneming op het ogenblik dat de bedrijfstak van de (sport)weddenschappen in deze vennootschap wordt ingebracht.  Vanaf het ogenblik van deze overdracht zal dit filiaal optreden als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de Nationale Loterij enkel nog kunnen tussenkomen als verwerker voor deze persoonsgegevens in het kader van de verlening van bepaalde diensten aan haar filiaal.  De Speler zal hieromtrent tijdig en volledig worden geïnformeerd per email en op de internetsite www.scooore.be.

Cookies

Op de internetsite worden “cookies” (en vergelijkbare technologieën) gebruikt. Met deze kleine deeltjes informatie die de browser op uw toestel bewaart, kunnen we bepaalde gegevens over u onthouden (bv. taalkeuze). We slaan ze op om onze sites en apps beter af te stemmen op uw wensen en uw voorkeuren te onthouden voor een later bezoek. Zo kunnen we meteen uw gebruiksgemak verhogen en relevante aanbiedingen doen.

Meer informatie over ons gebruik van cookies en de mogelijkheid om uw voorkeuren aan te passen vindt u in ons cookiebeleid.

Data op de internetsite

Aanbieder beheert de rechten op de Data. Alle Data behoren bijgevolg toe aan Aanbieder, tenzij deze de rechten daarop uitdrukkelijk ontkent. Aanbieder mag steeds de Data eenzijdig (doen) wijzigen of verwijderen. Dergelijke handeling maakt geenszins enige fout uit en dergelijke actie schept geen precedent. Aanbieder kan “geval per geval” besluiten om de Data te wijzigen, verwijderen of gebruiken.

De Gebruiker/Speler die de Internetsite bezoekt beschikt uitsluitend over een strikte gebruikslicentie ten aanzien van de Data in het kader van het normaal individueel en particulier gebruik van het Spelaanbod. Het is verboden om de Data voor andere doeleinden te reproduceren of te gebruiken. De Gebruiker/Speler mag aldus geenszins de Data kopiëren, verspreiden, aanpassen, wijzigen, vertalen, enz. zonder de toestemming van Aanbieder en, in voorkomend geval, de oorspronkelijke titularis van de intellectuele eigendomsrechten.

De Algemene Voorwaarden, het Wedreglement en de toepasselijke wettelijke bepalingen primeren op de Data. De Data en de transacties op de Internetsite die niet zouden overeenstemmen met de Algemene Voorwaarden en/of de reglementaire en wettelijke bepalingen verbinden Aanbieder niet. Het taalgebruik en de woordkeuze die Aanbieder hanteert op de Internetsite hoeft niet identiek te zijn met deze die gehanteerd worden in de Algemene Voorwaarden of de reglementaire en wettelijke bepalingen. Aanbieder ziet echter erop toe dat het taalgebruik en de woordkeuze, geen aanleiding geeft tot misleiding bij de Gebruiker/Speler.

Als de Gebruiker/Speler vermoedt dat een fout of onduidelijkheid voorkomt in de Data zal hij deze dadelijk meedelen aan Aanbieder die de melding grondig zal onderzoeken.

De Gebruiker/Speler vrijwaart en vergoedt Aanbieder voor (de) inbreuk(en) die de Speler pleegt op haar rechten of de rechten van derden (vb. auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, octrooirechten…).

II Online aanbod van (sport)weddenschappen

De Speler heeft het recht om gebruik te maken van het aanbod (sport)weddenschappen op de Internetsite in overeenstemming met en mits naleving van deze Algemene Voorwaarden, het Wedreglement van de (sport)weddenschappen en de toepasselijke wetgeving. De toegang tot en het gebruik van het Spelaanbod is alleen toegestaan voor rechtsbekwame meerderjarige natuurlijke personen die zich bevinden op het Belgisch grondgebied wanneer zij ervan gebruikmaken.

In de zin van de wetgeving inzake consumentenbescherming worden de volgende gegevens meegedeeld aan de Speler:

Gegevens Verkoper / dienstenverstrekker:
Nationale Loterij
Naamloze vennootschap van publiek recht
Belliardstraat 25-33
1040 ETTERBEEK (BRUSSEL)
België
BTW BE 0223.967.357
RPR BRUSSEL

Te contacteren via het op de internetsite beschikbare contactformulier.

De belangrijkste kenmerken, met inbegrip van de prijzen, leveringskosten, betalingswijze, van de online (sport)weddenschappen waaraan kan worden deelgenomen via de Internetsite zijn in het aanbod vermeld.

 • De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien.
 • Er worden geen bijkomende kosten aangerekend voor het gebruik van de internetsite.
 • De geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs zal telkens waar mogelijk worden meegedeeld.

Het aanbod van de online (sport)weddenschappen kan niet beschouwd worden als een “financiële dienst” in de zin van de wetgeving inzake consumentenbescherming.

De Speler kan over (de kwaliteit van) de dienstverlening een klacht neerleggen bij Aanbieder via het op de Internetsite daartoe beschikbare formulier.

De handelingen die Aanbieder stelt, vallen buiten het toepassingsgebied van de wetgeving inzake de kredietinstellingen.

Opening van een spelersrekening

 

Om een geïndividualiseerde " spelersrekening " te openen bij Aanbieder, gebruikt de speler de Internetsite of een ander daartoe ter beschikking gesteld platform en doorloopt hij de registratieprocedure. Bij deze handeling vult hij op de internetsite op het registratieformulier de verplichte velden in of volgt hij, indien Aanbieder hem deze mogelijkheid verschaft, een alternatieve procedure waarbij contact dient te worden opgenomen met Aanbieder (klantendienst).

Voor de opening van een " spelersrekening ", moet de Speler de volgende gegevens meedelen en de door de Aanbieder opgelegde procedure volgen :

 1. hij deelt zijn naam en voornaam, zijn geslacht, het adres van zijn hoofdverblijfplaats, zijn geboortedatum, zijn identificatienummer van het Rijksregister mee;
 2. hij deelt zijn mailadres dat dienst zal doen als unieke gebruikersnaam en een veilig wachtwoord naar zijn keuze mee;
 3. hij vinkt een vakje aan waarmee hij erkent kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden verbonden aan de deelname aan (sport)weddenschappen op afstand van Aanbieder en van het Wedreglement dat daarop van toepassing is, alsook deze te aanvaarden.

 

Zolang niet alle verplichte formaliteiten werden vervuld, zal elke aanvraag tot opening van een " spelersrekening " geweigerd worden.

Aanbieder zal daaropvolgend een controle laten uitvoeren in de EPIS (Excluded Persons Information System) databank van de Kansspelcommissie om te controleren of de kandidaat Speler al dan niet aanvaard kan worden.

Nadat  deze controle is uitgevoerd en alle formaliteiten werden vervuld, ontvangt de speler die voldoet aan de voorwaarden, een melding per email ter bevestiging van de opening van zijn " spelersrekening ".

Om naderhand gebruik te kunnen maken van de spelersrekening zal de speler ook een bankrekeningnummer moeten meedelen.

Wanneer er zich een wijziging voordoet in de algemene voorwaarden tot deelname aan (sport)weddenschappen op afstand of in de reglementaire bepalingen die daarop van toepassing zijn, en dewelke een impact hebben op de rechten en plichten van de Speler, moet de speler, wanneer hij verbinding maakt met zijn " spelersrekening ", een vakje aanvinken waarmee hij erkent kennis te hebben genomen van deze wijzigingen en ze te aanvaarden.

Wanneer Aanbieder vaststelt dat één of meerdere pogingen van een speler om via het Internet of een ander platform van Aanbieder een " spelersrekening " te openen, uitlopen op een mislukking, kan zij, op uitdrukkelijke vraag van de speler, zelf overgaan tot de opening van een " spelersrekening ", na controle van de voorwaarden.

Een speler mag slechts titularis zijn van één enkele spelersrekening voor de online deelname aan de (sport)weddenschappen van Aanbieder.

De speler is zelf verantwoordelijk voor de keuze van een voldoende veilig paswoord en zal de aanbevelingen van Aanbieder  daarin volgen. De speler zal het wachtwoord strikt vertrouwelijk houden en niet aan derden meedelen. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de keuze van een onveilig wachtwoord, verlies of diefstal van het wachtwoord, dan wel misbruik door derden van het wachtwoord.

Ingeval de speler zijn wachtwoord verliest, voorziet Aanbieder in een procedure teneinde hem toe te laten een nieuw wachtwoord te bekomen.

Door gebruik te maken van zijn gebruikersnaam en wachtwoord kan de speler rechtstreeks bepaalde persoonsgegevens van zijn " spelersrekening " aanpassen,. Na afloop van dergelijke wijzigingen ontvangt de speler een melding per email ter bevestiging van de desbetreffende wijziging.

Aanbieder kan evenwel voorzien dat bepaalde gegevens slechts kunnen aangepast worden na contact op te nemen en na verificatie, wanneer dit noodzakelijk is om veiligheidsredenen.

Elke vermeende poging tot identiteitsfraude kan aanleiding geven tot weigering tot opening van een Spelersrekening, dan wel tijdelijke of definitieve blokkering van de Spelersrekening met desgevallend een klacht bij de bevoegde instanties.

Het gebruik van de spelersrekening

 

a. Bevoorraden van de spelersrekening

 

Alvorens te kunnen deelnemen aan de (sport)weddenschappen op afstand deelt de speler zijn bankgegevens mee en voorziet de speler zijn "spelersrekening " van geld.

De bevoorrading van de spelersrekening gebeurt uitsluitend door gebruik te maken van een door de Aanbieder erkend en op de internetsite aangeboden betaalmiddel. Zij is slechts effectief wanneer de overgemaakte sommen geregistreerd werden op de  spelersrekening door het informaticasysteem van Aanbieder. Deze registratie maakt de overgemaakte bedragen beschikbaar voor een deelname aan de (sport)weddenschappen op afstand.

De beschikbare tegoeden van een " spelersrekening " vormen geen voorschotten en zijn uitsluitend bestemd om ingezet te worden op de (sport)weddenschappen op afstand, behoudens uitdrukkelijk vermelde uitzonderingen. De beschikbare tegoeden, die voor de spelers geen intresten opbrengen, worden bevoorraad zoals in de vorige paragraaf bepaald en door de eventuele winsten toegekend ingevolge de deelname aan de (sport)weddenschappen op afstand.

De limieten dewelke worden opgelegd door de toepasselijke wetgeving en de Kansspelcommissie zijn van toepassing (voor meer informatie hierover kan u terecht op de website van de Kansspelcommissie, op onze internetsite of u kan ons specifieke vragen toesturen via het contactformulier op de internetsite).

Het totale bedrag aan door de speler uitgevoerde stortingen op zijn " spelersrekening " mag nooit het bedrag van 500 euro per week overschrijden.

Voor elke storting van beschikbare tegoeden op een spelersrekening is, per periode van 168 uren, het toegelaten maximumbedrag bepaald op 500 euro. De speler kan dit plafond verlagen, het herleiden tot nul, alsook (terug) verhogen, zonder daarbij de 500 euro te overschrijden. Wanneer de speler een aanvraag indient om het plafond (terug) te verhogen, krijgt hij een bedenktermijn van 14 dagen (336 uren), alvorens Aanbieder de gevraagde wijziging van de parameter uitvoert.

De wijziging van de parameter is pas effectief wanneer deze geregistreerd wordt in de parameters van de spelersrekening. Elke bevoorrading door een speler van zijn  spelersrekening met bedragen die globaal gezien en per periode van 168 uren, een overschrijding met zich meebrengen van het wettelijk bepaalde of geplafonneerd bedrag dat door de speler werd vastgelegd, wordt geweigerd door Aanbieder. Het overschot, wordt door de Aanbieder overgeschreven op de bankrekening van de speler.

Naargelang het gekozen betaalmiddel zal er mogelijks een minimum bedrag bepaald zijn per transactie.

b. De uitbetaling van winsten

De betaling van een winst berust op de volgende modaliteiten:

 1. winsten worden in principe overgeschreven op de spelersrekening, behoudens voor de bedragen waarvoor de Aanbieder beslist dat ze op de bankrekening van de speler moeten worden uitgekeerd;
 2. in geval van toekenning van een eenheidswinst gelijk aan 25.000 euro of meer, kan de speler verzocht worden zich te melden ten zetel van Aanbieder

 

De inzet bestemd voor een deelnemingsverwerving aan een (sport)weddenschap wordt geweigerd zodra het maximumbedrag der verliezen over alle deelnames heen het plafond overschrijdt dat werd vastgelegd door de speler op de afgelopen 24 uren. De speler kan dit plafond verlagen, het herleiden tot nul, alsook (terug) verhogen. Wanneer de speler een aanvraag indient om het plafond (terug) te verhogen, krijgt hij een bedenktermijn van 48 uren, alvorens de Aanbieder de gevraagde wijziging van de parameter uitvoert. Deze wijziging van de parameter is pas effectief wanneer zij geregistreerd wordt in de parameters van de " spelersrekening ".

Bij de bepaling van het hierboven bedoeld geplafonneerd bedrag wordt geen rekening gehouden met verkregen winsten die in de afgelopen 24 uren opnieuw ingezet en vervolgens verloren werden.

Voor de toepassing van de hiervoor vermelde bepalingen, wordt verstaan onder periode van :

 1. 168 uren : de 168 uren die voorafgaan aan het ogenblik waarop de speler overgaat tot de storting van beschikbare tegoeden op zijn " spelersrekening ";
 2. 336 uren : de 336 uren die volgen op de ontvangst door Aanbieder van het verzoek om het plafond (terug) te verhogen;
 3. 48 uren : de 48 uren die volgen op de ontvangst door Aanbieder van het verzoek om het plafond (terug) te verhogen;
 4. 24 uren : de 24 uren die voorafgaan aan het ogenblik waarop Aanbieder de vraag ontvangt van een deelnemingsverwerving aan spelen op afstand.

 

Elke aanvaarde deelnemingsverwerving aan een (sport)weddenschap op afstand geeft aanleiding tot de verzending door Aanbieder van een bevestigingsbericht, en wordt geregistreerd in de betreffende " spelersrekening ". Er wordt niet automatisch een bericht gestuurd naar het emailadres van de speler, indien hij dat wenst moet de speler de Aanbieder hier uitdrukkelijk om verzoeken.

Deze deelnemingsverwerving :

 1. is niet meer te annuleren door de speler;
 2. is geïntegreerd in de transactiehistoriek van de spelersrekening.

 

Onder voorbehoud van afwijkende bepalingen, wordt elke inzet verbonden aan een deelnemingsverwerving geput uit de " spelersrekening ", voor zover de beschikbare tegoeden ervan voldoende zijn. Bij gebrek aan voldoende beschikbare tegoeden wordt elke deelnemingsverwerving geweigerd.

Bij een bezoek aan zijn " spelersrekening " heeft de speler de mogelijkheid een historiek van zijn financiële transacties en van zijn speltransacties te raadplegen. De door deze historiek gedekte periode kan niet kleiner zijn dan de zes laatste maanden die voorafgaan aan de dag waarop de raadpleging van de historiek plaatsvindt.

c. Gebruik van de Speelwaarde

De Speelwaarde is geen “elektronisch geld” zoals omschreven in artikel 2 77° van de Wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen. De Speler mag de Speelwaarde alleen inzetten bij het aanbod van Aanbieder. De Speelwaarde is aldus niet bestemd en kan/mag niet worden gebruikt voor de aanschaffing van goederen en/of diensten bij andere handelaren.

Alleen als de Speelwaarde toereikend en beschikbaar is en geen speellimiet bereikt is, kan de Speler gebruik maken van het aanbod. De Speelwaarde is dus beschikbaar voor zover de Speelwaarde niet geblokkeerd is.

Aanbieder is niet verantwoordelijk als de deelname niet geaccepteerd wordt omdat de beschikbare Speelwaarde hetzij ontoereikend is of is geworden, hetzij een speellimiet bereikt is op het ogenblik van de deelname of op het ogenblik van de controle. Er is een automatisch controlesysteem dat automatisch nagaat of de Speelwaarde toereikend is voor een deelnameverwerving en of er geen speellimiet is bereikt.

Het opladen of provisioneren van Speelwaarde is geen “verkoop op afstand” in de zin van de wetgeving inzake  consumentenbescherming.

De Aanbieder kan de mogelijkheid beperken om de gestorte Speelwaarde door de Speler terug naar zijn bankrekening over te schrijven, behoudens in geval van afsluiting van de spelersrekening.

De Speler kan de winsten naar zijn bankrekening laten overmaken. Winsten vanaf vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) worden op de bankrekening van de Speler overgemaakt nadat de Speler zich op de zetel van de Aanbieder gemeld heeft, behoudens in het geval dat de speler tijdig aantoont in de onmogelijkheid te verkeren om zich naar de zetel van de Aanbieder te begeven door overmacht gedurende de periode dat de winst opeisbaar is.

De Speler moet verplicht de door de Kansspelcommissie en de toepasselijke wetgeving opgelegde speellimieten naleven.  Informatie daaromtrent is in de desbetreffende rubriek op de Internetsite vermeld (link).

De Aanbieder bepaalt wanneer (eventuele dag en uurlimieten) het aanbod op de internetsite beschikbaar is.  Dit zal duidelijk op de internetsite vermeld zijn.

Elke vermeende poging tot witwaspraktijken of andere illegale praktijken via de internetsite kan weigering tot opening van een Spelersrekening, dan wel tijdelijke of definitieve blokkering van de Spelersrekening met desgevallend een klacht bij de bevoegde instanties tot gevolg hebben.

d. Bewijsvoering

De door de Speler uitgevoerde transacties worden geregistreerd op een gegevensdrager van de Aanbieder. Deze registraties gelden als bewijs bij betwisting. Het bewijs is onweerlegbaar. Het betreft inzonderheid transacties die zijn verbonden aan:

 1. deelnemingsverwervingen,
 2. verrichtingen rond beschikbare tegoeden,
 3. inzetten die afgehouden worden van de beschikbare tegoeden,
 4. door de spelen bekomen winsten,
 5. betaling van de winsten, en
 6. wijzigingen van de persoonlijke gegevens van de Speler.

 

Als een vordering wordt ingesteld tegen Aanbieder, heeft informatie die niet voorkomt op voormelde gegevensdrager geen bewijskracht boven of tegen de bedoelde geregistreerde gegevens (bijvoorbeeld bevestigingsberichten, e-mails, weergaves of opnames van beelden van op het beeldscherm, enz.).

De “eed” en de “getuigenverklaring” hebben geen bewijskracht nopens de door de Speler ingeroepen transacties als de Speler zich op deze bewijsmiddelen beroept.

Elke vermeende poging om de bestanden van de gegevensdrager te (doen) wijzigen op ongeoorloofde wijze, te beschadigen, te misbruiken of te vernietigen kan weigering tot opening van een Spelersrekening, dan wel tijdelijke of definitieve blokkering van de Spelersrekening met desgevallend een klacht bij de bevoegde instanties tot gevolg hebben.

e. Zelfuitsluiting

De Speler heeft steeds de mogelijkheid om zichzelf tijdelijk of definitief te laten uitsluiten van het aanbod op de internetsite.

Als de Speler zichzelf definitief laat uitsluiten van het aanbod van online (sport)weddenschappen, kan de Speler later voor onbepaalde duur, doch met een minimum van één jaar, niet meer deelnemen aan het aanbod van Aanbieder.

Als de Speler vraagt om zich te doen schrappen van de definitieve uitsluitingslijst, motiveert de Speler deze vraag deugdelijk. Alvorens de Speler van de uitsluitingslijst wordt geschrapt, zal een afkoelingsperiode van drie maanden verstrijken.

Voor meer informatie over “zelfuitsluiting” via onze internetsite klik hier.

Daarnaast bestaat ook het reeds hogervermelde EPIS systeem dat wordt gecontroleerd door de Kansspelcommissie: meer informatie hierover kan u vinden op de website van de Kansspelcommissie: https://www.gamingcommission.be/opencms/opencms/jhksweb_nl/protection/forbid/

Indien u vragen hebt over zelfuitsluiting en gokproblematiek, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze diensten via het contactformulier op de internetsite.  Wij kunnen u bijstaan voor de zelfuitsluiting en desgevallend doorverwijzen naar hulp inzake afhankelijkheid van kansspelen of gokverslaving.

f. Afsluiting van de Speelrekening

 

De speler kan op elk ogenblik vragen :

 1. zijn " spelersrekening " af te sluiten. In dat geval wordt, na verificatie van de lopende transacties, het dossier van de speler afgesloten en het saldo van de " spelersrekening " overgeschreven op zijn bankrekening. Aanbieder verzendt aan de speler een elektronische boodschap ter bevestiging van de afsluiting van zijn " spelersrekening " en de overschrijving op zijn bankrekening van het saldo ervan.
 2. een deel of het geheel van het beschikbare bedrag op de spelersrekening over te schrijven naar zijn bankrekening.

 

Wanneer een " spelersrekening " slapende is, dit is het geval wanneer deze niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een geslaagde verbinding door de titularis gedurende een periode van 365 opeenvolgende dagen volgend op de dag waarop de laatste verbinding werd geregistreerd, dan wordt het saldo ervan overgeschreven op de bankrekening van de speler. In voorkomend geval kan de " spelersrekening " afgesloten worden door Aanbieder.

Wanneer de door de speler meegedeelde bankrekening intussen werd afgesloten, verzoekt Aanbieder die speler via email (of via elke andere beschikbare contactgegevens) om de manier kenbaar te maken waarop hij wil dat het saldo van zijn " spelersrekening " hem wordt gestort.  Indien Aanbieder geen reactie ontvangt en er niet in slaagt in contact te treden met de speler dan wordt de spelersrekening afgesloten en blijft de beschikbare som op de rekening van de Nationale Loterij staan.

Aanbieder mag “geval per geval” en eenzijdig beslissen om de speelrekening van een Speler tijdelijk en zolang als nodig te blokkeren en/of definitief af te sluiten wanneer zij anomalieën vaststelt of aanwijzingen van misbruik, fraude, inbreuken op de algemene voorwaarden, het Wedreglement of de toepasselijke wetgeving. Zulke beslissing gebeurt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkentenis vanwege Aanbieder.  Dergelijke beslissing, zelfs uit voorzorg en zonder dat concrete bewijzen voorliggen, maakt geen fout uit. Aanbieder kan in voorkomend geval, wanneer en zolang zij dat nodig acht, een retentierecht uitoefenen op alle  gelden op de spelersrekening.

Aansprakelijkheid

De Aanbieder zet alle menselijke en technische middelen in die vereist zijn om een hoge kwaliteit voor deze internetsite te waarborgen. Tevens levert de Aanbieder alle inspanningen die redelijkerwijze mogelijk zijn om deze internetsite up-to-date te houden en om onjuiste gegevens te vermijden.

Daarentegen dient er rekening te worden gehouden met het snel veranderende karakter van zowel de wetgeving en  het Wedreglement,  als van informatie in het algemeen, en met de risico's die inherent zijn aan elektronische communicatie, waardoor er vertragingen, lacunes en andere onnauwkeurigheden kunnen voorkomen met betrekking tot de gegevens die op deze internetsite worden gepubliceerd. Daardoor kan de Aanbieder niet garanderen dat de gegevens te allen tijde volledig, nauwkeurig, bijgewerkt en niet vervormd zijn.

Bijgevolg wijst de Aanbieder, behoudens in geval van bewezen zware fout, grove nalatigheid of bedrog, om het even welke verantwoordelijkheid af bij vergissing, onjuistheid, lacune, onnauwkeurigheid of vervorming met betrekking tot de informatie die op deze internetsite wordt gepubliceerd.

Bovendien kan de Aanbieder, behoudens in geval van bewezen zware fout, grove nalatigheid of bedrog, op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse en onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik of de raadpleging van gegevens op deze internetsite. Wanneer een gebruiker van deze internetsite van oordeel is dat hij niet kan instemmen met wat voorafgaat, dan verzoekt de Aanbieder hem om deze internetsite niet te gebruiken.

Wanneer een Gebruiker/Speler een onjuistheid of een afwijking constateert op deze internetsite, dan verzoekt de Aanbieder hem om  dit zo spoedig mogelijk mee te delen.

 

De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor een geleden verlies, een gederfde winst of een verlies van een kans van de Gebruiker/Speler, tenzij in geval van bewezen zware fout, grove nalatigheid of bedrog. Wanneer in de voornoemde gevallen schadevergoeding eisbaar zou zijn, kan deze niet meer bedragen dan het totaal der inzetten van de Speler van de voorbije drie (3) maanden te rekenen vanaf het ogenblik van het (eerste) schadegeval (in geval van een reeks van dezelfde schadegevallen).

De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik of het verlies door de Speler van elk persoonlijk of vertrouwelijk gegeven dat toelaat toegang te hebben tot zijn Spelersrekening.

De Aanbieder is niet aansprakelijk voor het niet of gebrekkig functioneren van de aangeboden functionaliteiten op haar internetsite of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de internetsite, behoudens wanneer haar een zware fout, zware nalatigheid of bedrog kan ten laste gelegd worden.

De Aanbieder is evenmin aansprakelijk voor de onrechtmatige toegang tot de Spelersrekening en de daaruit voortkomende gevolgen/geleden verliezen door de Speler, behoudens wanneer  deze aantoont dat de Aanbieder de standaard gebruikelijke beveiligings-en voorzorgsmaatregelen niet heeft toegepast.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De algemene voorwaarden en het Wedreglement van de (sport)weddenschappen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Uitsluitend de rechtbank(en) en het hof te Brussel, zijn bevoegd om betwistingen te beoordelen betreffende het online aanbod en de daarop toepasselijke regels.

Als een bepaling van de algemene voorwaarden of het Wedreglement hetzij nietig verklaard wordt, hetzij buiten werking gesteld wordt, blijven de overige bepalingen onverkort verder gelden. Voor elke vernietigde of buiten werking gestelde bepaling zal een vervangende bepaling worden gezocht overeenkomstig de werkelijke wil van de partijen .

Klachtenbehandeling

Aanbieder geeft de voorkeur aan een minnelijke regeling van klachten.

De Speler kan desgevallend zijn klacht meedelen aan Aanbieder via het contactformulier op de internetsite.  De klacht zal zo spoedig als mogelijk worden behandeld door de Aanbieder die de Speler terug contacteert binnen een redelijke termijn.

Wat betreft  klachten met betrekking tot deelnames aan de  online (sport) weddenschappen, kan de Speler een klacht indienenzoals bepaald in het Wedreglement.

Diverse bepalingen  

De Gebruiker/Speler heeft de keuze om de op de Internetsite beschikbare talen naar eigen keuze in te stellen.

De Speler kan aan Aanbieder een “attest” vragen waaruit zijn winst blijkt.  Dit wordt niet verstrekt voor kleine winsten en enkel vanaf de door Aanbieder bepaalde bedragen.

 Aanbieder bepaalt autonoom wanneer het Spelaanbod beschikbaar zal zijn en wanneer niet (vb. actualisaties van software, reparaties, …).

De Gebruiker/Speler draagt zelf de (telecommunicatie)kosten om op afstand met de Aanbieder te handelen (vb. distributie, internet, telefonie, sms en alle andere communicatiemiddelen). De Speler draagt zelf de beheerskosten voor zijn/haar bankrekeningen.

Deelnameverwervingen via de Internetsite zijn niet vrijblijvend voor de Speler. De Speler is (zelf) verbonden door al zijn/haar deelnameverwervingen (tenzij dit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders vermeld zou zijn op de internetsite).

Brussel, 30.04.2021